8 oktober 2019

Radonhus och radonsanering – allt du behöver veta!

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt omkring oss, men oftast i så låga nivåer att det är helt betydelselöst.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radonet i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Det är dessa som fastnar på damm som följer med inandningsluften ner i våra lungor. Radon orsakar ungefär 450 fall av lungcancer om året i Sverige.

Ungefär 250 000 svenska villor har för hög halt av radon. Lyckligtvis är det fullt möjligt att få ned nivåerna av radon under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Hur man går tillväga för att göra en radonsanering beror på varifrån radonet kommer och på husets specifika förutsättningar.

Olika radonkällor

Radon i hus kan komma från:

 1. Marken
 2. Byggmaterialet (ofta blåbetong)
 3. Vattnet

Ibland förekommer en kombination av till exempel markradon och radon från byggmaterial.

Markradon

Marken är faktiskt den allra vanligaste radonkällan. Många kommuner har undersökt förekomsten av markradon och det kan därför vara en bra idé att höra sig för med miljö- eller hälsoskyddskontoret om du vill veta ifall riskabla nivåer av markradon upptäckts i ett särskilt bostadsområde.

Byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som innehåller sten avger någon halt av radon. I de allra flesta fall är nivåerna så låga att de inte medför några risker, men det finns undantag. Blåbetong som användes från 1929 fram till 1970-talet är baserat på alunskiffer som avger höga nivåer av radon. Blåbetongen användes både i inner- och ytterväggar och i bjälklag. Nyare byggmaterial innebär inte någon radonrisk.

Vatten

rinnande vatten

Bild: Adobe stock

Kommunalt dricksvatten innehåller nästan aldrig några högre halter av radon, men privata borrade brunnar kan göra det. Förhöjda radonhalter i dricksvattnet kan vara ett tecken på att det finns ett radonproblem även i luften i huset. När radonhaltigt vatten tappas upp, används i tvätt-eller diskmaskiner och för att duscha i sprids radon från vattnet till inomhusluften som vi andas. Risken med att dricka radonhaltigt vatten är däremot inte så stor. Det är radon i inandningsluften som är det stora problemet.

Mäta förekomsten av radon i ett hus

radon, mätning

Bild: Swedac

Det är lätt att mäta halten av radon i ett hus, men tyvärr tar det tid att göra en noggrann mätning. Du börjar med att beställa radondosor från ett företag som är ackrediterat av Swedac. En lista över dessa hittar du här. Tillsammans med dosorna får du instruktioner om hur de ska placeras. Du bör mäta i minst två rum per våningsplan, men inte i badrum eller tvättstuga. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar för att få hög tillförlitlighet. Dessutom ska den genomföras under vinterhalvåret, mellan 1 oktober och 30 april. Sedan skickar du tillbaka dosorna till företaget och efter några veckor får du resultatet.

Köpa ett hus med radon

köpa hus med radon

Bild: Adobe Stock

När du köper ett hus är det viktigt att vara medveten om att radon inte räknas som ett dolt fel. Säljaren har inte heller någon skyldighet att berätta om det finns radon i huset. Därmed är det upp till dig som köpare att försäkra dig om att det inte finns för höga halter av radon.

I samband med ett husköp är det förstås svårt att vänta i två, tre månader på en långtidsmätning, men du kan alltid fråga om en mätning har blivit utförd. Om en radonmätning är utförd ska du självklart be att få ta del av resultatet. Har en radonsanering gjorts bör det finnas dokumenterade mätningar som visar radonhalterna efter saneringen.

Om du misstänker radon i ett hus du vill köpa

Misstänker du att ett hus du är spekulant på har radonproblem, antingen på grund av att området är radondrabbat, eller på grund av att konstruktionen kan innehålla blåbetong, kan du be om en snabbmätning. Det kan göras antingen med dosor som står utplacerade i tio dagar eller med en sniffmätning där man mäter radonhalten på utvalda platser i huset för att få en ögonblicksbild av radonförekomsten. Även om denna typ av mätning inte är lika tillförlitlig, kan de ändå ge en indikation om radonsituationen.

Om det finns radon i ett hus du vill köpa

Det är viktigt att veta att nästan alla hus går att radonsanera. Det är mer en fråga om vad det kan kosta och vilken typ av ingrepp som behöver göras. Enklaste sättet är anlita någon till att genomföra en radonbesiktning, baserat på resultatet av de mätningar som gjorts. Besiktningsmannen kommer då att titta på husets konstruktion och baserat på radonkälla, föreslå ett antal åtgärder. Sedan är det upp till dig som köpare att förhandla med säljaren om en reducerad köpeskilling som kompensation för extrakostnaderna en radonsanering medför.

Sälja ett hus med radon

Om du ska sälja ditt hus och kan visa upp positiva resultat från en radonmätning kan det hjälpa dig att få ett bättre pris för huset och kanske göra att affären kan genomföras snabbare. Om det efter en mätning visar sig att det finns problem som behöver åtgärdas kan du redovisa detta öppet tillsammans med förslag till åtgärder och kostnadsberäkningar. Det är också bra, för det eliminerar osäkerhet och en radonsanering är sällan så dyr eller dramatisk som många tror.

Du kan också välja ett genomföra radonsaneringen så att den är klar innan det är dags för försäljning.

Radonsanering när radonet kommer från markradon

Radonsanering när det gäller markradon kan göras på tre olika sätt när det gäller befintliga hus:

 1. Med radonsug. En radonsug är en fläkt som sänker lufttrycket under huset så att radonhaltig markluft inte sugs upp i huset. Anläggningen installeras i källaren, i krypgrunden eller utanför huset. Ingreppet i huset är relativt litet och installationen tar bara någon dag. Det är en fördel om radonsugen kan fjärrstyras och fjärrövervakas. Radonsugen har ett filter som behöver bytas ungefär en gång per år.
 2. Med radonbrunn. En radonbrunn fungerar enligt samma princip som en radonsug, med skillnaden att anläggningen ligger nedgrävd utanför huset. Radonrik luft under huset sugs bort via rörledningar till ett utblås längre bort. En radonbrunn kräver att marken är luftgenomsläpplig och kan därför bara installeras i grusåsar.
 3. Med tätning. I ett redan uppfört hus kan radonrik luft ta sig in till exempel via skyddsrör för ledningar, i skarvar eller andra otätheter i konstruktionen. Då är det en bra och enkel lösning att täta och därmed hindra radonet från att ta sig in i huset.

Ska du bygga ett nytt hus på en plats med högt markradon går det att redan från början täta mellan hus och mark. Det gör du genom att lägga ut en tätande radonduk innan plattan gjuts. Samma sak gäller om du bygger ut ett befintligt hus.

Radonsanering när radonet kommer från byggmaterial

radon, ventilation

Bild: Boverket

Om radonet kommer från husets byggmaterial rekommenderas oftast ökad ventilation som späder ut den radonrika luften till nivåer som ligger under gränsvärdet. Det går att göra på två sätt:

 1. Med förbättrat självdrag.
 2. Med mekanisk ventilation.

Förbättrat självdrag kan du åstadkomma med nya fönster- eller väggventiler, och har du tur är det tillräckligt för att minska radonhalten till en acceptabel nivå, men effekten är inte helt tillförlitlig.

Mekanisk ventilation är ett säkrare val, eftersom du då får ett konstant luftflöde. För att inte i onödan ventilera bort värme från huset är det bra att välja en ventilationslösning med värmeåtervinning (FTX). Eftersom ventilationen kommer att vara på konstant är det viktigt att välja ventilationsaggregat som inte har en störande ljudnivå.

Radonsanering när radonet kommer från dricksvattnet

Har du radon i vattnet behöver det luftas i en särskild radonavskiljare som installeras på huvudvattenledningen. Radongasen som skiljs ut leds bort genom ett avgasrör. Upp till åtta procent av privata borrade brunnar kan ha vatten med för högt radoninnehåll.

Du kan få bidrag för radonsanering

radon

Bild: Adobe Stock

Behöver du göra en radonsanering kan du få radonbidrag som täcker 50 procent av kostnaderna, både för arbete och material, dock högst 25 000 kronor. För att söka bidraget ska du själv äga och bo i huset och radonproblemet ska vara ”av stadigvarande art”. Ansökan kan göras direkt via Boverkets hemsida. Till ansökan ska du bifoga:

 • En mätrapport från genomförd radonmätning.
 • En handling som visar var radonet kommer från.
 • En redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.

Dokumentationen ska utfärdas av en person eller ett företag med kompetens inom radonsanering. Du kan inte få ersättning för åtgärder som påbörjas innan bidraget beviljats.

Om du köper eller säljer ett hus som ska radonsaneras, tänk på att du som söker bidraget måste bo i huset både när det beviljas och när det betalas ut. Är detta inte möjligt (och om huset är äldre än två år) kan du begära ROT-avdrag, men då bara för arbetskostnaderna.

Läs mer om radon och radonsanering

Bra information om radon finns på Boverkets hemsida och i skriften Åtgärder mot radon i bostäder.

Läs mer

Läs mer om husbesiktning här!

Läs mer om överlåtelsebesiktning.

Läs mer om dolda fel-försäkring 

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se